Informacije o uporabah


 

Scenariji izpostavljenosti (ES)

Scenarije izpostavljenosti (ES) je treba pripraviti, če je snov proizvedena ali uvožena v količinah >10 ton/ leto na proizvajalca ali uvoznika in razvrščena kot nevarna ali kot PBT/vPvB.

Scenariji izpostavljenosti so informacije, ki opisujejo, kako se snov (kot taka, v pripravku ali izdelku) proizvede ali uporablja med njenim življenjskim krogom in kako proizvajalec, uvoznik ali nadaljnji uporabnik nadzoruje ali priporoča nadzor izpostavljenosti ljudi in okolja.

Scenariji izpostavljenosti so ključne informacije za pripravo Ocene Kemijske Varnosti (OKV) in pripravo Poročila o Kemijski Varnosti (PKV)

Scenariji izpostavljenosti so tudi orodje za sporočanje obratovalnih pogojev uporabe in pogojev upravljanja tveganj uporabe po dobavni verigi, saj so zadevni scenariji izpostavljenosti priloženi varnostnim listom, ki so posredovani nadaljnjim uporabnikom in distributerjem.

ECHA je za ta namen izdelala obsežna / podrobnejša navodila oz. “Smernice za izdelavo scenarijev izpostavljenosti”:

Smernice so sestavljene iz dveh glavnih delov: zgoščenih smernic (deli A do G) in podpornih referenčnih smernic (poglavja R.2 do R.20).

Več lahko najdete tukaj.

Cefic je za ta namen razvil tudi IT orodje za enostavnejši vnos podatkov o uporabah, ki vsebuje tudi t.i. deskriptor uporab – R12 – Opis uporab. Najdete ga lahko na naslednji spletni strani:

OPOMBA:

Cefic-ovo IT orodje je zelo kompleksno in primerno za večje poslovne sisteme!

GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine