EU Uredba - spremembe / dopolnitve


Osnovni pravni dokument je Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (CLP), (OJ, No. L353/2008)

Omenjena uredba predpisuje naslednja prehodna obdobja oz. izjeme za:

SNOVI

  • do 01. 12. 2010 so se snovi razvrščale, označevale in pakirale v skladu z direktivo 67/548/EEC
  • od 01. 12. 2010 do 01. 06. 2015 se snovi razvrščajo v skladu z direktivo 67/548/EEC in CLP uredbo, označujejo in pakirajo se samo v skladu s CLP uredbo
  • izjeme: snovi, ki so bile razvrščene, označene in pakirane v skladu z direktivo 67/548/EEC in dane v promet pred 01. 12. 2010, do 01.12.2012 ni potrebno ponovno označiti in pakirati v skladu s CLP uredbo

ZMESI:

  • do 01.06.2015 se zmesi razvrščajo, označujejo in pakirajo v skladu z 1999/45/EC ali v skladu s CLP uredbo
  • Izjeme: zmesi, ki so bile razvrščene, označene in pakirane v skladu z 1999/45/EC in dane v promet pred 01. 06. 2015, do 01.06.2017 ni potrebno ponovno označiti in pakirati v skladu s CLP uredbo

Uredba CLP je bila do sedaj dopolnjena že z naslednjimi spremembami in dopolnitvami:

Prva sprememba (1.ATP):

Uredba Komisije (EU) št. 790/2009 vsebuje vse usklajene razvrstitve (po starem in novem sistemu) snovi iz zadnjih dveh sprememb (30.in 31.ATP) direktive 67//548/EEC.

Uveljavitev:

Določbe te spremembe veljajo od 1. decembra 2010, kar pomeni, da morajo biti razvrstitve in označitve vseh snovi/zmesi, ki so po tem datumu dane v promet, usklajene s to spremembo.

Druga sprememba (2.ATP):

Uredba Komisije (EU) št. 286/2011 med drugim vsebuje določbe za dodelitev stavkov o nevarnosti in za označevanje majhnih embalaž, nove podkategorije za preobčutljivost dihal in kože, pregled meril za razvrščanje za dolgotrajne nevarnosti (kronična strupenost) za vodno okolje ter nov razred nevarnosti za snovi in zmesi, nevarne za ozonski plašč.

Ta sprememba prinaša tudi dodatne določbe glede označevanja in zaščite oseb, ki so že preobčutljive na določeno kemikalijo, ki lahko izzove odziv pri zelo nizki koncentraciji. Ime takšne kemikalije se doda na etiketo, čeprav je v zmesi prisotna v zelo nizki koncentraciji.

Uveljavitev:

  • za snovi 01. December 2012
  • za zmesi 01. Junij 2015

Izjeme:

  • snovi, ki so bile razvrščene, označene in pakirane po novem (v skladu s CLP uredbo) ter dane v promet pred 1. decembrom 2012, do 1. decembra 2014 ni treba ponovno označiti in pakirati v skladu z 2.ATP
  • zmesi, ki so bile razvrščene, označene in pakirane po starem (v skladu z Direktivo 1999/45) ter dane v promet po novem (v skladu s CLP uredbo) pred 1. junijem 2015, do 1. junija 2017 ni potrebno ponovno označiti in pakirati v skladu z 2.ATP

V pripravi so že tudi 3, 4 in 5 ATP!

Čistopis CLP uredbe:

Na spletnih straneh direktorata za podjetništvo najdete neuradni čistopis CLP uredbe (v angleškem jeziku):

Smernice za izvajanje uredb REACH in CLP

ECHA je za lažje izvajanje zakonskih zahtev pripravila tudi vrsto smernic in dodatnih navodil, ki jih lahko najdete tukaj.

GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine