Nacionalna zakonodaja


 

Uredba o izvajanju Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (Uradni list RS, št. 56/10)

Vsa ostala nacionalna zakonodaja je natančneje opredeljena na spletnih straneh URSK!

GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine