Ocena kemijske varnosti


Ocena kemijske varnosti (OKV)

Namen OKV je oceniti tveganja, ki izhajajo iz proizvodnje in / ali uporabe snovi, in zagotoviti, da so tveganja ustrezno nadzorovana.

OKV vključuje naslednje: oceno nevarnosti za zdravje ljudi, oceno nevarnosti fizikalno-kemijskih lastnosti, oceno nevarnosti za okolje in oceno: obstojni, bioakumulativni, strupeni (PBT) ter zelo obstojni, zelo bioakumulativni (vPvB) (ali snovi, ki vzbujajo podobno skrb).

V kolikor snov izpolnjuje kriterije za razvrstitev kot nevarna snov ali če izpolnjuje kriterije PBT/vPvB, OKV vključuje tudi oceno izpostavljenosti za vse identificirane uporabe snovi ter nadaljnje korake življenjskega kroga, vključno z izdelavo scenarija izpostavljenosti. Zadnja faza OKV je opredelitev tveganj.

Rezultat OKV bodo scenariji izpostavljenosti s pogoji delovanja in ukrepi za upravljanje tveganja za ustrezen nadzor tveganja, ki se kot dodatek k varnostnem listu tudi posreduje po dobavni verigi.

GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine