EU Uredba - spremembe / dopolnitve


Osnovni pravni dokument je Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o Registraciji, Evalvaciji, Avtorizaciji in omejevanju Kemikalij (REACH), (OJ No.. L396/2006).

Uredba REACH je bila do sedaj dopolnjena že z naslednjimi spremembami in popravki:

Prvi popravek Uredbe REACH

Drugi popravek Uredbe REACH

Tretji popravek Uredbe REACH

Uredba o spremembi priloge IV (Izjeme, za katere registracija v skladu s členom 2(7)(a) ni obvezna) in priloge V (Izjeme, za katere registracija v skladu s členom 2(7)(b) ni obvezna).

Prilogi IV in V REACH Uredbe govorita o izjemah za registracijo, zato jih je potrebno dobro pregledati in upoštevati pri odločanju ali je za določeno snov registracija potrebna ali ne.

Uredba o testnih metodah

Omenjena uredba predpisuje testne smernice oz. metode za namene testiranja snovi, kadar so takšni testi potrebni za pridobitev informacij o bistvenih lastnostih snovi.

Pomembna uredba s področja REACH je tudi Uredba komisije (ES) št. 340/2008 z dne 16. aprila 2008 o pristojbinah in taksah, plačljivih Evropski agenciji za kemikalije na podlagi Uredbe REACH

Omenjena uredba določa znižana plačila pristojbin za srednja, mala in mikro podjetja (SME). Velikost podjetja pa določajo priporočila EU iz leta 2003, kjer je določeno, da za velikost podjetja ni pomembno le število zaposlenih in letni promet ampak tudi lastniška oz. kapitalska povezava. Več o tem si lahko preberete tukaj.

T.i. selftest za SME lahko opravite tukaj.

Smernice za izvajanje uredb REACH in CLP

ECHA je za lažje izvajanje zakonskih zahtev pripravila tudi vrsto smernic in dodatnih navodil, ki jih lahko najdete tukaj.

GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine