Varnostni listi


Varnostni list

REACH uredba zahteva obveščanje o varni uporabi snovi za ljudi in okolje v dobavni verigi v dveh smereh, dobavitelji kupcem in obratno!

Glavni instrument za takšno obveščanje po dobavni verigi navzdol je varnostni list. Proizvajalec, uvoznik ali nadaljnji uporabnik pripravi varnostni list v skladu s Prilogo II REACH Uredbe.

Varnostni list ima po novem t.i. dodatek, ki vključuje scenarije izpostavljenosti, v katerih so določeni pogoji, pod katerimi je snov ali pripravek mogoče varno uporabljati. Te informacije so tudi del registracijske dokumentacije.

Nekaj pomembnih informacij:

Dobavitelji morajo predložiti varnostni list v naslednjih primerih:

  • snov (in zmes od 1. junija 2015) je v skladu z uredbo CLP razvrščena kot nevarna;
  • zmes je v skladu z Direktivo o nevarnih pripravkih razvrščena kot nevarna (do 1. junija 2015);
  • snov je obstojna, se kopiči v organizmih in je strupena (PBT) ali je zelo obstojna in se zelo lahko kopiči v organizmih (vPvB), kot je opredeljeno v uredbi REACH (Priloga XIII), ali
  • snov je vključena na seznam snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost in bodo morda vključene v Prilogo XIV.

Pod določenimi pogoji je varnostni list potreben tudi za nekatere zmesi, ki ne izpolnjujejo meril za razvrstitev kot nevarne.

V nekaterih primerih je potrebna posodobitev in ponovna izdaja varnostnega lista:

  • takoj ko so na voljo nove informacije o nevarnostih ali informacije, ki lahko vplivajo na ukrepe za obvladovanje tveganja;
  • kadar se odobri ali zavrne avtorizacija na podlagi uredbe REACH;
  • kadar se uvede omejitev na podlagi uredbe REACH.

Dobavitelji bodo zagotovili brezplačne posodobljene varnostne liste za vse nekdanje prejemnike, ki jim je bila snov ali zmes dobavljena v zadnjih 12 mesecih

ECHA je pripravila podrobnejša navodila oz. “Smernice za pripravo varnostnih listov”. Več o tem si lahko preberete tukaj.

GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine