Avtorizacija


Namen postopka avtorizacije je zagotoviti, da se tveganja, povezana s snovmi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, ustrezno nadzorujejo in da se te snovi postopno zamenjujejo z ustreznimi alternativami, pri čemer se zagotavlja dobro delovanje notranjega trga EU.

Med snovi, ki bodo predmet avtorizacije, so snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (SVHC) in se opredelijo z naslednjimi nevarnimi lastnostmi:

  • snovi, ki izpolnjujejo kriterije za razvrstitev kot rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje kategorije 1A ali 1B v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1272/2008 (snovi CMR)
  • snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene (PBT) ali so zelo obstojne in se zelo lahko kopičijo v organizmih (vPvB) v skladu z uredbo REACH (Priloga XIII)
  • snovi, opredeljene za vsak primer posebej, za katere obstaja znanstveni dokaz o verjetnih resnih učinkih, ki povzročajo enakovredno stopnjo zaskrbljenosti, kakor snovi CMR ali PBT/vPvB

Po dvostopenjskem regulativnem postopku se lahko snovi SVHC vključijo v seznam za avtorizacijo in jih je treba avtorizirati. Te snovi se po določenem datumu ne smejo dajati v promet ali uporabljati, razen če se za določeno uporabo dodeli avtorizacija ali se uporaba izvzame iz avtorizacije.

Več o samem postopku avtorizacije si lahko preberete tukaj, kjer lahko najdete tudi seznam snovi, ki so na kandidatni listi za avtorizacijo.

GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine