Registracija


Registracija snovi je prva zahteva REACH-a. Registracijski zavezanci morajo zbrati informacije o vplivih snovi na okolje, zdravje ljudi, oceniti tveganja, ki izhajajo iz uporab in zagotoviti, da so tveganja ustrezno nadzorovana in sicer skozi celoten življenski ciklus kemikalije.

Po REACH Uredbi so roki za registracijo naslednji:

Količina snovi:

  • > 1000 ton/leto30.11.2010
  • > 100 ton/leto (R50-53)30.11.2010
  • > 1 tona/leto (CMR)30.11.2010

  • > 100 ton/leto31.05.2013
  • > 1 tona/leto31.05.2018

Registracijska dokumentacija vsebuje tehnično dokumentacijo (informacije o lastnostih in razvrstitvi snovi) in poročilo o kemijski varnosti (za snovi v količinah > 10 ton/leto).

Registracijska dokumentacija se predloži elektronsko preko REACH-IT, z uporabo formata IUCLID 5.

Zavezanec mora ob predložitvi registracijskega dosjeja ECHA plačati tudi pristojbino za registracijo, kot je to določeno v Uredbi Komisije (ES) št. 340/2008. Registracija je zaključena, ko ECHA izda potrdilo z registracijsko številko.

Registracija lahko podjetje finančno in organizacijsko zelo obremeni.

Pripravite se pravočasno!

GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine